Privacitat

En compliment del que es disposa en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant “LOPD”), el CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA (d’ara endavant MMB) li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni durant la seva navegació pel WEBSITE i/o mitjançant l’emplenament de formularis ubicats en aquest, té per finalitat gestionar el manteniment del WEBSITE i realitzar tasques administratives relacionades amb els serveis i activitats que oferim per mitjà del WEBSITE. Les dades personals que ens faciliti s’utilitzaran per millorar la seva experiència d’usuari i per poder oferir-li un servei òptim i de qualitat.

Les seves dades personals seran incorporades a un fitxer creat i mantingut sota la responsabilitat del MMB i inscrit a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

El MMB garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes siguin objecte de tractament en la mesura en que la nostra entitat té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a les quals es refereix l’article 9 de la LOPD i que regula amb detall el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, ambdues normatives basades en la legislació de la Unió Europea vigent de protecció de dades. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades en el MMB eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

La resposta als formularis plantejats per rebre informació dels serveis comercialitzats pel MMB, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, és totalment potestativa. No obstant això, la negativa de l’usuari a facilitar determinats dades, podrà suposar la impossibilitat la prestació de serveis oferits per MMB.

Tota la informació que faciliti l’usuari a través del registre o emplenant els formularis del WEBSITE haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels serveis que ofereix el MMB. D’igual forma, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada al MMB permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al MMB o a tercers per la informació que faciliti.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al MMB enviant un email a protecciodades@mmb.cat en els termes i condicions prevists en la pròpia LOPD i en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre.

Preguem comuniqui de forma immediata al MMB qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.