• A
 •   
 • A
CALENDARI
D'ACTIVITATS

«   »
dl dt dc dj dv ds dg
           
3
4
5
6
9
10
11
13
16
17
19
25
27
29
30
           
Abril 2018Estem a   Inici  >  Recerca  >  revista drassana  > Presentació d'originals i avaluació


Presentació d'originals i avaluació

 
Recepció i avaluació
 • Només s’admetran articles originals i inèdits, que no hagin estat publicats ni estiguin en procés de publicació en altres revistes.
 • Els articles i col·laboracions no seran remunerats. 
 • Els articles han de ser tramesos electrònicament al correu garciade@mmb.cat, indicant en full a part el nom i les dades de l’autor, així com un breu currículum (10 línies màxim). L’autor rebrà un acusament de rebut de la seva recepció.
 • El consell editorial es reserva el dret de no publicar aquells treballs que no tinguin prou qualitat científica o que mostrin greus defectes metodològics. 
 • Els articles proposats per a la seva publicació poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès o italià. El consell editorial pot valorar en casos concrets la inclusió d’articles en altres idiomes.
 • El consell editorial assignarà, en funció de la temàtica de l’article, dos avaluadors anònims que realitzaran una valoració doble cec. Els avaluadors proposaran l’acceptació, l’acceptació amb modificacions o el rebuig. Els seus comentaris seran vinculants. 
 • Un cop acceptat l’article amb les modificacions proposades pels avaluadors, l’autor rebrà unes proves que haurà de retornar corregides en un termini màxim de 10 dies. Només seran admeses correccions ortogràfiques o tipogràfiques, i no aportacions noves. 
 • Els autors rebran 3 exemplars de la revista, en primera instància. Més endavant podran demanar més exemplars, que seran subministrats en funció de la disponibilitat, amb les despeses a càrrec de l’autor. 

Extensió i format
 • L'extensió màxima del text és aproximadament 5000 paraules o 40.000 caràcters (espais inclosos). L’estil  tipogràfic serà el Times New Roman, cos 12 per al text, i cos 10 per a les notes. L’interliniat serà a doble espai.
 • Cada article ha d’anar acompanyat de dos resums, un en anglès i un altre en castellà,  de 100-150 paraules. També s’han d’incloure 4 o 5 paraules clau en els dos idiomes.
 • L’autor o autors hauran d’indicar la institució a la qual estan adscrits.
 • Les pàgines aniran numerades en la part inferior dreta.

Notes i referències
 • Els gràfics i fotografies cal enviar-los electrònicament en format jpeg. Els gràfics i fotografies han d’anar acompanyats de la citació de la procedència. En el cas de requerir permisos de drets d'autor, l'autor es fa responsable de sol·licitar aquests permisos.
 • Les notes o crides es faran amb un número (superíndex) col·locat després del signe de puntuació corresponent. Les notes han d’anar numerades consecutivament, al final del text. També la bibliografia i altres referències han d’anar al final del text. 
 • Es recomana seguir el sistema de notació simplificada d’Humanitats. Els següents exemples poden ser útils:

Fons d'arxiu 
L’ordre general és: arxiu, col·lecció, número de referència, data.
Primera cita: Arxius municipals d'Amsterdam (MAA), Arxius Notarials, 63/63, 25 de novembre de 1593.
Cites següents: MAA, Arxius Notarials, 63/63, 25 de novembre de 1593.

Llibres
La primera cita requereix lloc i data de publicació, però no el nom de l’editor. No utilitzeu p. o pp.
Primera cita: Chester G. Starr, La Influencia del Poder Naval en China (Cambridge, 1989), 144.
Cites següents: Starr, La Influencia, 155.

Capítols de llibres o altres parts de llibres
La primera cita requereix lloc i data de publicació, però no el nom de l’editor. No utilitzeu p. o pp.
Primera cita: David M. Williams, "Una bibliografia selecta d’estudis publicats entre 1953 i 1969," en Judith Blow Williams, Historia comercial britànica 1750-1850 (Oxford 1972), 461-487.
Cites següents: Williams, "Una bibliografia selecta", 475.

Articles en revistes
Cal utilitzar números romans per al volum de la revista. No utilitzeu p. o pp.
Primera cita: John McDonald i Ralph Shlomowitz, "El Cost of Shipping de Presos de Transport a Austràlia", International Journal of  Història Marítima, II, Núm. 2 (Desembre de 1990), 4-26.
Cites següents: McDonald i Shlomowitz, "El Cost of shipping”, 5.

Premsa
El nom ha de reproduir exactament la capçalera del diari o revista. Si la ciutat no forma part de la capçalera, es posarà entre parèntesis. No cal consignar pàgina o columna: La Vanguardia (Barcelona), 23 de juliol de 1904

Altres recomanacions
 • Els gràfics i fotografies cal enviar-los electrònicament en format jpeg, amb una resolució recomanable de 300 dpi mida A4. Els gràfics i fotografies han d’anar acompanyats de la citació de la procedència. En el cas de requerir permisos, són de la responsabilitat de l’autor.
 • Els noms de vaixells han d’anar en cursiva (p.ex. vapor Ciudad de Barcelona).
 • Eviteu abreviatures; en les xifres se suprimiran els punts (p.ex. any 1992). 

Nota de copyright
Els autors dels treballs editats es comprometen a la cessió dels seus drets la revista Drassana perquè pugui reproduir-los per mitjà de qualsevol sistema de reproducció vigent. Els treballs que es publiquen a Drassana són responsabilitat dels seus autors. Reservats tots els drets: © Els autors   © Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
Drassana no es responsabilitza necessàriament de l’opinió que expressin els articles signats. Prohibida la reproducció total o parcial de la revista per qualsevol mitjà mecànic, electrònic o fotogràfic (inclosa la fotocòpia) sense l’autorització prèvia de l’editor. 

 


RECERCA